DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

ANKETA PACIENTSKEHO STRAVOVANIA FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

V období november 2016 až január 2017 sa vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica na jednotlivých oddeleniach uskutočnila anketa. Celkovo sa jej zúčastnilo 225 respondentov. Samotný anketový lístok pozostával z 11 otázok v rozsahu poskytovanej kvality stravy a úrovni poskytovaných služieb. Súčasťou ankety boli aj podotázky o informovanosti pacienta o predpísanej diéte, jej špecifikách a obmedzeniach. Celkom vyjadrilo spokojnosť s poskytovanými službami 84% respondentov. Dosiahnutý výsledok je možné hodnotiť ako nadpriemerný. Vďaka systému distribúcie stravy tabletovým systémom a označovaním jednotlivých porcií je medzi pacientami takmer 70% povedomie o predpísanej diéte. Avšak menej ako polovica z nich má znalosť o špecifikácii a obmedzení samotnej diéty.

Viac sa dočítate tu:

Anketa pacientskeho stravovania Banská Bystrica