DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

DORA Gastro sa orientuje na investície do stavebných rekonštrukcií, technológií pre skladovanie, výrobu a distribúciu pacientskych a zamestnaneckých jedál a do riadiacich systémov pre veľké nemocničné stravovacie prevádzky. Ďalším krokom je procesná a personálna reštrukturalizácia prevádzky smerujúca k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a zároveň k optimalizácii nákladov.

Komplexné revitalizácie prevádzok štandardne navrhujeme riešiť ako dlhodobý kontrakt na báze koncesnej zmluvy. Na jej základe docháza k prevzatiu stravovacej služby vrátane zamestnancov a vrátane všetkých záväzkov doterajšieho zamestnávateľa. Po uplynutí koncesnej zmluvy je investícia prevedená na nemocnicu za symbolickú hodnotu. Nemocnica tak má pokrytú investíciu do majetku a v priebehu jej splácania aj zabezpečenú stravovaciu službu.

#

PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI NEMOCNIČNÉHO A ZAMESTNANECKÉHO STRAVOVANIA

ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI

Ide o variantné riešenie stravovacej prevádzky na ďalšie obdobie, kedy sa vyhodnocuje súčasný stav, ďalšie prevádzkovanie vo vlastnej réžii a realizácia formou outsourcingu, prípadne ďalšie možnosti. Vyhodnotenie a porovnanie všetkých variantov je uskutočnené z hľadiska ekonomického a prevádzkovo-organizačného zabezpečenia. Záverom štúdie uskutočniteľnosti je následné doporučenie riešenia.

TECHNICKÉ ŠTÚDIE A PROJEKTY STAVEBNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH REKONŠTRUKCIÍ

Ide o architektonické návrhy stavebných úprav spolu s návrhom vhodných gastrotechnológií, vrátane vyčíslenia ich ekonomickej náročnosti.

OBCHODNÉ A LEGISLATÍVNE PORADENSKÉ SLUŽBY

Tieto služby zahŕňajú úlohy potrebné pre všetky stavebné povolenia, bankové záruky, právne riešenia zmluvných vzťahov k prevádzkovaniu a pod.

#

RIADENIE INVESTÍCIÍ DO STRAVOVACÍCH PREVÁDZOK A ICH REŠTRUKTURALIZÁCIA

Projekt management investícií do stravovacích prevádzok a ich revitalizáciu zabezpečuje spoločnosť DGS priamo aj pomocou svojich renomovaných partnerov.

#

FINANCOVANIE PROJEKTOV V OBLASTI NEMOCNIČNÉHO STRAVOVANIA

Spoločnosť DGS je schopná zaistiť financovanie celej investície z vlastných bankových či nebankovných zdrojov.

#

DLHODOBÉ PREVÁDZKOVANIE NEMOCNIČNÉHO A ZAMESTNANECKÉHO STRAVOVANIA

Spoločnosť DGS v súčasnosti prevádzkuje nemocničné stravovanie na báze koncesných zmlúv v nemocniciach na Slovensku – v Banskej Bystrici, Trnave a Poprade. Nadväzuje tak na nedávnu úspešnú históriu prevádzkovania podobných stravovacích zariadení v Českej republike.

#

ZABEZPEČENIE STRAVOVACÍCH SLUŽIEB ĎALŠÍM SUBJEKTOM

Spoločnosť DGS má záujem o ďalšie rozširovanie týchto služieb na území Slovenskej republiky a vyplňovanie stravovacích kapacít súčasných prevádzok. Za týmto účelom realizujeme potrebné obchodné aktivity.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, prosím, pomocou formuláru v sekcii KONTAKTY.

Referencie

Nemocnica Banská Bystrica

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Nemocnica Poprad

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Nemocnica Trnava

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.